Nieuws

Toetsversie Omgevingswet

De eerste, op alle onderdelen uitgeschreven concept-wetstekst van de Omgevingswet is vandaag verschenen. Deze toetsversie wordt voor formele consultatie voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en SKVV en aan toetsende instanties als Actal, Raad voor de Rechtspraak en het Planbureau voor de Leefomgeving. De toetsversie zal ook met onder meer het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland) en met natuur- en milieuorganisaties worden besproken.

‘Een belangrijk moment in het proces van de stelselwijziging van het omgevingsrecht,’ aldus minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. ‘De wetstekst is het resultaat van uitvoerig overleg met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, waardoor er draagvlak voor is. Uitgangspunt van de wet is dat er ruimte wordt gemaakt voor ontwikkelingen en initiatieven, terwijl de kwaliteit van de leefomgeving blijft gewaarborgd.’
Formele consultatie

Het afgelopen jaar stond in het teken van de internetconsultatie, aanvullende onderzoeken, informele consultaties, botsproeven en verdiepende consultaties over de te ontwikkelen Omgevingswet. De koepels, toetsende instanties en de vijf adviescommissies Omgevingswet hebben nu twee maanden de tijd om in het kader van de formele consultatie commentaar te leveren op de concept-wetstekst.

Na verwerking van het commentaar zal het concept-wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Conform het regeerakkoord wordt alles in het werk gesteld om nog in 2013 een concept-wetstekst Omgevingswet naar de Tweede Kamer te sturen.
Achtergrond

In Nederland willen we wonen, werken, ondernemen en recreëren in een aantrekkelijke omgeving. Maar het huidige omgevingsrecht, dat dit mogelijk moet maken, is te ingewikkeld geworden. Inmiddels zijn er vele wetten, AMvB’s en honderden regelingen op het gebied van de leefomgeving. Daarom wordt er gewerkt aan één samenhangende Omgevingswet die de regels vereenvoudigt en zo veel mogelijk bundelt. Vooralsnog worden 8 wetten geheel geïntegreerd en van 15 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht over in de Omgevingswet. Een wet die ruimte maakt voor ontwikkelingen, innovatie en duurzaamheid, en de kwaliteit van de leefomgeving verzekert. De ambitie is: minder regels, gestroomlijnde plannen en procedures, meer ruimte voor lokaal maatwerk en particulier initiatief, minder onderzoekslasten en betere besluitvorming. ‘Eenvoudig Beter’ dus.

Bron: Ministerie I&M, persbericht 28-2-2013