Nieuws

CU wil lokale omgevingsvisie

De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer voorgesteld om de Omgevingsvisie ook voor gemeenten verplicht te maken. Mooiwaarts pleit ook al langer voor een verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. Volgens Mooiwaarts is het ondenkbaar dat gemeenten inhoud kunnen geven aan hun zorgplicht voor Omgevingskwaliteit, als ze niet in een visie hebben verwoord wat ze onder kwaliteit verstaat.

De VNG, die zich aanvankelijk tegen een verplichte Omgevingsvisie verzette, heeft zijn bezwaren laten varen.

“Voor bouwers, ontwikkelaars en burgers is voorspelbaarheid van de overheid van belang”, aldus Kamerlid Carla Dik-Faber. “Met een omgevingsvisie wordt het helder waar de gemeente haar prioriteiten legt. De omgevingsvisie geeft een gewenste ontwikkelingsrichting aan voor de (midden)lange termijn. Een omgevings-visie daagt zo burgers en bedrijven uit deze visie mede gestalte te geven. Het is daarmee een essentieel instrument in de overstap van toelatings-planologie naar uitnodigingsplanologie.”

“In de gemeentelijke omgevingsvisie kan de gemeenteraad de gewenste omgevingskwaliteit voor de langere termijn beschrijven, inclusief de cultuurhistorie en dit relateren aan de beschikbare informatie over de bestaande omgevingskwaliteiten.”

De wens van de ChristenUnie heeft vorm gekregen in een simpel amendement, dat op 17 december aan de Kamer is gezonden, waarin de mogelijkheid voor gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen wordt gewijzigd in een verplichting.