Nieuws

Omgevingswet te vrijblijvend

Jarenlange, volhoudende aandacht voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving heeft van Nederland een zeer aantrekkelijk land gemaakt. Het is zaak om te blijven profiteren van het rendement op de publieke en private investeringen in kwaliteit.

Dat schrijft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (mede namens het initiatief Mooiwaarts) aan minister Schultz van Haegen, in reactie op de uitvoeringsmaatregelen die nu zijn gepubliceerd.

De grote ambities van de Omgevingswet en de nu voorliggende bestuursmaatregelen op het gebied van omgevingskwaliteit spreken ons zeer aan, en hetzelfde geldt voor de integrale benadering (een absolute voorwaarde voor het bereiken van kwaliteit), de participatie van de omgeving, de decentralisatie met bijbehorende afwegingsruimte en het vertrouwensbeginsel.

Algemeen concluderen wij dat het nieuwe stelsel onmiskenbaar uitnodigt om integraal te werken aan ruimtelijke kwaliteit en dat de verantwoordelijkheden op het juiste niveau zijn belegd, maar dat waarborgen voor kwaliteit in het stelsel onvoldoende zijn ontwikkeld.

Als het bevoegd gezag zinvol gebruik wil maken van de geboden afwegingsruimte ten behoeve van een betere omgevingskwaliteit, dan moet er een expliciete visie zijn op wat die kwaliteit is. Ook moeten er processen zijn, die intiatiefnemers helpen om hun plan zodanig te verrijken dat het project maatschappelijke meerwaarde krijgt.

Lees hier de brief aan minister Schultz met de uitvoerige bijlage.