Nieuws

Mooiwaartscafe #2 in Osdorp

Beauty, brains & beer in de Noordelijke Randstad

Mooiwaartscafé#2 – 13 oktober 2015 – 14.30 tot 17.30 uur Garage Notweg, Notweg 38, 1068 LL Amsterdam Nieuw-West

In het Mooiwaartscafé praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. Het tweede café is in de Noordelijke Randstad. Vier gemeenten zijn op zoek naar slimme en betrouwbare werkwijzen voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit. Advisering in de geest van de Omgevingswet: met goede kaders, weinig vastgetimmerde regels en veel ruimte voor onverwachte initiatieven. Advisering die bestuurders helpt hun afwegingsruimte zo te benutten dat een goede omgevingskwaliteit ontstaat. Kunnen we de ingrediënten van de moderne ruimtelijke kwaliteitsadvisering bepalen?

In het Mooiwaartscafé presenteren we geen algemene oplossing maar verkennen we de dilemma’s en de kansen voor de toekomstige ruimtelijke kwaliteitsadvisering.  Het Mooiwaartscafé biedt ruimte voor openhartige uitwisseling van ideeën. Het café wordt gefilmd en er wordt ‘intern’ verslag gemaakt. Na iedere drie of vier cafés zal Mooiwaarts de inhoudelijke stand opmaken en een artikel publiceren met de opmerkelijkste uitspraken en observaties.

In Mooiwaartscafé#2 onder meer:

  • de column ‘Mooiwaarts met….’ MAARTEN VAN POELGEEST
  • korte film over de actieve rol van de Zaanse adviescommissie bij de vernieuwing van Poelenburg en Kleurenbuurt, en de dilemma’s bij vernieuwing van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering in de vier gemeenten; door SERGE CALON
  • gesprek over ruimtelijke kwaliteitsadvisering in een wereld die niet meer wordt bedacht achter tekentafels maar die ontstaat in allerlei maatschappelijke processen. Wat is de positie en de houding van de publieke ruimtelijke kwaliteitsadviseur daarbij? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit? Hoe maak je van een privaat initiatief een maatschappelijk project? FLIP TEN CATE (directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) aan tafel met: MAX VAN AERSCHOT (stadsbouwmeester Haarlem), MARIANNE LOOF (voorzitter Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam, DANA PONEC (lid Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad) en JAN DE POORTER (hoofd stedelijke ontwikkeling gemeente Amstelveen).
    NICOLINE BAARTMAN (journalist) peilt de reacties van de cafégasten en geeft hen de gelegenheid aan het gesprek deel te nemen.

Het programma begint om 14.30 met een excursie en toelichting in en over Garage Notweg.

Het debat begint om 15.00 en duurt tot 17.00 uur. Na afloop is er een biertje of een borrel met een hapje.

Achtergrond

Zaanstad: De Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad heeft in de wijk Poelenburg  een proactieve rol op zich genomen nadat de ontwikkeling van het masterplan voor de wijk door de crisis vrijwel  stil was gevallen. De verschillende  Woningcorporaties in het gebied werkten aan plannen zonder onderling overleg  en de gemeente zocht naar een nieuwe rol en aanpak . De commissie heeft gezorgd voor een gemeenschappelijk overleg, aanpak en een kader (leidraad Poelenburg). Door de constructieve  samenwerking ontstaat geleidelijk meerwaarde,

Haarlem: De stadsbouwmeester is drager van het Haarlemse ruimtelijk kwaliteitsbeleid en adviseert het college van B&W en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). In het collegeprogramma 2014-2018 van de gemeente Haarlem is vastgelegd dat de stadsbouwmeester ook voor de regio inzetbaar is. De gemeente Haarlem werkt momenteel aan een nieuwe structuur van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering, waarbij invulling van de adviesrollen ter discussie staat.

Amstelveen: De gemeenteraad van Amstelveen heeft besloten de welstandscommissie af te schaffen. Een ambtelijk stadsarchitect zal de welstandsbeoordelingen gaan uitvoeren. Een onafhankelijke stadsbouwmeester zal de advisering over grotere projecten op zich nemen. Voor de advisering over monumenten wordt mogelijk de  WZNH erfgoedcommissie ingeschakeld.

Amsterdam: In de gemeente Amsterdam wordt hard gewerkt aan de modernisering van de regie op ruimtelijke kwaliteit (MoRRk). De Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten is één van de initiatiefnemers van een integrale adviescommissie die bestaat uit ambtenaren en onafhankelijke adviseurs, en die in een vroeg stadium bij complexe gebiedsontwikkelingen de regie voert over de ruimtelijke kwaliteit. Eén aspect van de voorgestelde werkwijze is een keuzemenu waarbij de indiener van een plan kan kiezen welke intensiteit van planbeoordeling en –begeleiding hij of zij wil. Deze integrale commissie bestaat naast de drie deelcommissies van de Commissie voor Welstand en Monumenten.